KBO


Er is een wetsontwerp goedgekeurd voor de oprichting van de KBO of voluit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Eind december 2002 werd deze gestemd in de Kamer en Senaat. U kunt deze tekst uitvoerig lezen op het web onder het adres http://www.dekamer.be : doc 50,2058/010. Deze KBO is een ondernemingsregister bij de Federale Overheidsdiensten (FOD) van Economie,Middenstand en Energie.

Door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zijn er bijkomende Koninklijke Besluiten goedgekeurd tot de modernisering van het Handelsregister en Kamer van Ambachten en Neringen tot de oprichting van een 9 tal erkende Ondernemingsloketten. Deze loketten zullen aan de bestaande en nieuwe ondernemingen een uniek ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer toekennen. Deze vervangt het handelsregisternummer, BTW nummer, RSZ nummer en nummer van het vestigingsgetuigschrift van de KAN (Kamer voor Ambachten en Neringen).

Al deze gegevens die het Ondernemingsloket verzamelt , zal opgeslagen worden in de registers van de KBO. U verstaat dat op de KBO de diensten van RSZ, Financiën, Nationale Bank van België en Justitie gemakkelijk hun gegevens kunnen ophalen in verband met een ondernemingsdossier. Wie zal in die KBO nu al opgenomen worden ? Alle rechtspersonen naar Belgisch en Internationaal recht; Natuurlijke personen ,rechtspersonen en verenigingen in België als handels - of ambachtsonderneming, of als werkgever onderworpen aan RSZ en/of BTW-plichtigen en/of de vrij en intellectuele beroepen; de Vestigingseenheden.

  • Vanaf 01/07/2003 zal de KBO met zijn ondernemingsloketten van start gaan. De structuur van het ondernemingsnummer zal met 0 of 1 beginnen met daarachter de 9 cijfers van het BTW nummer. Een vestigingseenheidsnummer wordt gevormd met een kengetal vooraan van 2 tot 8 en vervolgens de 9 BTW cijfers.
  • Vanaf 01/01/2004 moet het ondernemingsnummer gebruikt worden naar de Overheidsdiensten toe.
  • Vanaf 01/07/2004 is er een verplicht gebruik tussen de Overheidsdiensten.
  • Vanaf 01/01/2005 is het verplicht en uitsluitend gebruik voor iedereen, ook door
    de onderneming op bijvoorbeeld uithangborden, wagens, enz...

De formaliteiten van het Ondernemingsloket (en ook de KBO) voor aangiften en inschrijvingen zal nog medegedeeld worden hoe en waar dit moet gebeuren.